Kvalitetssystem

Inledning

Kvalitet är ett av MSC:s honnörsord och vår uppfattning är att kvalitet är något som successivt byggs in i det dagliga arbetet. MSC:s kvalitetssystem består av nedanstående beskrivning samt processer och rutiner som beskriver hur verksamheten skall bedrivas för att bästa kvalitet skall uppnås. Genom att följa dessa rutiner uppnås ett planerat, order strukturerat och repeterbart arbetssätt vilket borgar för hög kvalitet i verksamheten. Systemet med rutiner är uppbyggt på det sätt som krävs för ISO­9001 certifiering.

Mål Kvalitetssystem

Målet med MSC kvalitetssystem är att säkerställa att MSC levererar tjänster och produkter av högsta kvalitet med fokus på:

  • MSC erbjuder marknaden rätt tjänster, cure dvs har en hög yttre effektivitet

  • MSC’s tjänster tillhandahålls på ett effektivt sätt, dvs har en hög inre effektivitet.

Omfattning Kvalitetssystem

MSC’s kvalitetssystem omfattar alla de bolag som verkar under varumärket MSC.

MSC Frameworks AB

MSC Frameworks ska ta fram kandidater från sitt kompetensnätverk med rätt kompetens och personlighet till varje specifikt kunduppdrag. Slutresultatet är en kvalitetssäkrad konsult som är handplockad för varje tillfälle. MSC Frameworks ska vara ett kompetensnätverk av specialiserade konsultbolag, där kärnan ska vara de bolag som verkar under varumärket MSC Frameworks. Kompetensnätverket ska förutom kärnan bestå av såväl stora som små konsultbolag med expertkompetens. Oavsett vilken specialist våra kunder efterfrågar ska MSC Frameworks kunna tillgodose behovet med hjälp av nätverket.

Roller och ansvar

MSC Koncernchef är ytterst ansvarig för att kvalitetssystemet är effektivt i det vardagliga arbetet. Beslut om kvalitetssystemet och dess delar fattas av koncernledningen. MSC Kvalitetsansvarig ansvarar för utformning, uppföljning och justeringar av kvalitetssystemet. MSC Kvalitetsansvarig föreslår justeringar av kvalitetssystemet till MSC’s Koncernledning.

Revision av kvalitetsarbetet

MSC har en strävan om ständig förbättring av verksamheten för att kunna leverera de högkvalitativa tjänster som MSC’s kunder behöver och kräver. MSC ska vara en lärande organisation, där det som är framgångsrikt ska delges alla och det som misslyckats eller förorsakat missnöje hos kund ska ge impulser till motåtgärder och översyn av processer och rutiner. MSC Kvalitetsansvarig utför regelbundna revisioner av kvalitetssystemet.

Organisation av kvalitetsarbetet

MSC kvalitetssystem består av 3 nivåer:

  • Övergripande dokument om MSC kvalitetssystem

  • Beskrivning av MSC rutiner som sätter ramar för verksamheten

  • Avtal, mallar och checklistor

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.